Informacja Konsumencka

INFORMACJA DLA KONSUMENTA

- SERWIS POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ

na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 

Serwisem jest:

Karlik Spółka Jawnaz siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 28,61-131 Poznań,wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270878, Nr NIP 782-10-14-449, Nr REGON 630352470  , nr telefonu: 618737986, nr fax: 618737976, adres e-mail serwis.motocykle@karlik.poznan.pl

 

 1. Części zamienne mogą być objęte gwarancją producenta na warunkach określonych w odrębnym dokumencie.
 2. Serwis wykona na rzecz Klienta usługi serwisowe zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji producenta, Serwis jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rezultat usług serwisowych dotknięty jest wadą fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rezultatu usług serwisowych z umową, a wada prawna ma miejsce, jeżeli rezultat usług serwisowych stanowi własność osoby trzeciej albo obciążona jest prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z rzeczy wynikają z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Serwis jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania rezultatu usług serwisowych Klientowi lub które wynikły z przyczyny tkwiącej w rezultacie usług serwisowych już w chwili wydania.
 5. Odpowiedzialność Serwisu jest wyłączona, jeżeli wada powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Klienta.
 6. Serwis informuje, że po wykonaniu usługi wykonanej w pełni za wyraźną zgodą Klienta, Klient utraci prawo odstąpienia od umowy. Klientowi nie przysługuje bowiem prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w przypadku zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa umowy o świadczenie usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Procedura rozpatrywania reklamacji:

1.       Pojazd, którego dotyczy naprawa podlegająca reklamacji winien być dostarczony miejsca, w  którym został wydany Klientowi, chyba że strony określiły w umowie inne miejsce dostarczenia towaru.

2.       Zgłoszenie reklamacji winno zawierać aktualne dane teleadresowe Klienta oraz opis wady i wskazanie, czego się Klient domaga.

3.       Serwis zastrzega sobie możliwość zlecenia rzeczoznawcy sprawdzenia pojazdu w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła.

4.       Serwis ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wady. Jeśli ostatni dzień terminu wypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin przedłuża  się do dnia następnego.

5.       Zwrot pojazdu w razie usunięcia wad nastąpi w miejscu pierwotnego wydania pojazdu Klientowi. 

 

 1. Spory powstałe między Klientem a Serwisem mogą być rozstrzygane: 1) w drodze polubownej, 2) za pośrednictwem właściwego terenowo Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej 3) przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny. Informacje o procedurze rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

 

 

INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZY TRANSAKCJACH

NA ODLEGŁOŚĆ

na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 

Sprzedawcą towaru jest:

Karlik Spółka Jawnaz siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 28,61-131 Poznań,wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270878, Nr NIP 782-10-14-449, Nr REGON 630352470, nr telefonu 618737986, nr faxu: 618737976, adres e-mail: serwis.motocykle@karlik.poznan.pl

 

 1. Towar objęty jest gwarancją producenta na warunkach określonych w odrębnym dokumencie.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar w stanie wolnym od wad. Niezależnie od uprawnień Klienta wynikających z gwarancji producenta, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar dotknięty będzie wadą fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a wada prawna ma miejsce, jeżeli rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo obciążona jest prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z rzeczy wynikają z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze już w chwili wydania.
 5. Prawo odstąpienia od umowy:

1.       Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może bez podawania przyczyny w terminie 14 dni odstąpić od niej.

2.       Termin ten biegnie dla umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności od dnia objęcia rzeczy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik w posiadanie, a jeśli rzeczy były dostarczane partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniej partii lub części.

3.       W celu odstąpienia Klient winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i może w tym celu skorzystać z formularza dostępnego poniżej na stronie.

4.       Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Poza bezpośrednimi kosztami zwrotu rzeczy Klient nie ponosi innych kosztów odstąpienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia towaru - wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów.

7.       Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Procedura rozpatrywania reklamacji:
 1. Towar podlegający reklamacji winien być dostarczony do miejsca, w  którym został wydany Klientowi, chyba że strony określiły w umowie inne miejsce dostarczenia towaru.
 2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać aktualne dane teleadresowe Klienta oraz opis wady i wskazanie, czego się Klient domaga.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zlecenia rzeczoznawcy sprawdzenia towaru w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wady. Jeśli ostatni dzień terminu wypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin przedłuża  się do dnia następnego.
 5. Zwrot towaru w razie odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na wolny od wad nastąpi w miejscu pierwotnego wydania towaru Klientowi.  

 

VII.            Klientowi przysługuje możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Odpowiednie procedury opisane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl w dziale rozstrzyganie sporów konsumenckich.FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY


 INFORMACJA DLA KONSUMENTA PRZY TRANSAKCJACH

NA ODLEGŁOŚĆ

na podstawie art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 

Sprzedawcą towaru jest:

Karlik Spółka Jawnaz siedzibą w Poznaniu, ul. Kaliska 28,61-131 Poznań,wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda  w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270878, Nr NIP 782-10-14-449, Nr REGON 630352470  , nr telefonu: 61 873 79 98, adres e-mail : motocykle@karlik.poznan.pl

 

 1. Towar objęty jest gwarancją producenta na warunkach określonych w odrębnym dokumencie.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi towar w stanie wolnym od wad. Niezależnie od uprawnień Klienta wynikających z gwarancji producenta, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar dotknięty będzie wadą fizyczną lub prawną.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a wada prawna ma miejsce, jeżeli rzecz stanowi własność osoby trzeciej albo obciążona jest prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z rzeczy wynikają z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania towaru Klientowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w towarze już w chwili wydania.
 5. Prawo odstąpienia od umowy:

1.       Klient, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może bez podawania przyczyny w terminie 14 dni odstąpić od niej.

2.       Termin ten biegnie dla umów, w wykonaniu których Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązanym do przeniesienia jej własności od dnia objęcia rzeczy przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik w posiadanie, a jeśli rzeczy były dostarczane partiami lub w częściach od dnia objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniej partii lub części.

3.       W celu odstąpienia Klient winien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i może w tym celu skorzystać z formularza dostępnego poniżej.

4.       Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

5.       Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6.       Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Poza bezpośrednimi kosztami zwrotu rzeczy Klient nie ponosi innych kosztów odstąpienia, za wyjątkiem sytuacji, gdy Klient wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę sposób dostarczenia towaru - wówczas Sprzedawca nie jest obowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych kosztów.

7.       Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 1. Procedura rozpatrywania reklamacji:
 1. Towar podlegający reklamacji winien być dostarczony do miejsca, w  którym został wydany Klientowi, chyba że strony określiły w umowie inne miejsce dostarczenia towaru.
 2. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać aktualne dane teleadresowe Klienta oraz opis wady i wskazanie, czego się Klient domaga.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zlecenia rzeczoznawcy sprawdzenia towaru w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia wady. Jeśli ostatni dzień terminu wypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to termin przedłuża  się do dnia następnego.
 5. Zwrot towaru w razie odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na wolny od wad nastąpi w miejscu pierwotnego wydania towaru Klientowi.  

 

VII.            Klientowi przysługuje możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Odpowiednie procedury opisane zostały na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl w dziale rozstrzyganie sporów konsumenckich.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY